RUP KMO-zone Stelen krijgt andere bestemming en wordt landbouwzone

De KMO zone in Stelen wordt herbestemd naar een landbouwzone. Hiermee wordt Stelen beschermd tegen de mogelijkheid van verder oprukkende bedrijvigheid. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd onlangs zo goedgekeurd en verscheen op 6 november in het Belgisch Staatsblad. Het stadsbestuur vond de realisatie van de KMO-zone zoals opgenomen in het gewestplan niet wenselijk om Stelen niet nog verder te laten omringen door bedrijvigheid. Zonder het structuurplan en het ruimtelijk uitvoeringsplan van de stad, hadden de eigenaars van de gronden de KMO-zone aan de Janssen Pharmaceuticalaan wel kunnen realiseren.

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd voorzien om Stelen beter te beschermen tegen de verstedelijking. Door de alsmaar verder oprukkende bedrijventerreinen binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal en de ligging tussen de E313 en het Albertkanaal dreigde Stelen helemaal ingesloten te raken. Daarom werd in het structuurplan opgenomen dat een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt opgemaakt om de KMO-zone om te vormen tot landbouwzone.

Het grootste deel van de KMO-zone werd herbestemd tot bouwvrij agrarisch gebied om de bestaande openheid maximaal te behouden. Hierdoor kunnen geen nieuwe bedrijfszetels of nieuwe gebouwen van landbouwers worden gerealiseerd. Alleen het bestaande tuinbouwbedrijf krijgt mogelijkheden om binnen een afgebakende zone verder uit te breiden. Het bestaande voetbalplein krijgt ook de bestemming landbouwzone, maar kan wel blijvend gebruikt worden.