Geel

Gelenaar krijgt inspraak in meerjarenplan

De Geelse meerderheidspartijen N-VA en CD&V stelden maandag hun bestuursakkoord aan een gemeenteraadscommissie voor. Het bestuursakkoord is de basisnota, een wederzijds gesloten intentie, aan de hand waarvan zij Geel in de komende jaren willen besturen. Een belangrijke stap om het meerjarenplan 2020-2025 verder vorm te doen krijgen. Vertrekkend vanuit het bestuursakkoord en het ambtelijk memorandum op basis van de omgevingsanalyse, bepaalt het bestuur in april de beleidsdoelstellingen voor deze legislatuur. Deze beleidsdoelstellingen vormen de kapstok voor de actieplannen en acties die de stedelijke diensten de komende maanden gaan uitwerken.

Dankzij inspraak van de Gelenaar streeft het bestuur naar een gedragen meerjarenplan. In mei start hiervoor een ruim participatietraject. Gelenaars gaan tot eind juni hun mening kunnen geven, zowel op papier, tijdens bijeenkomsten als via een digitaal platform. Dit nieuwe digitale participatieplatform wil de stad ook blijvend inzetten voor andere participatietrajecten die ze op touw zet. De resultaten van dit participatietraject worden mee verwerkt in het meerjarenplan. Aan alle acties worden daarna de nodige budgetten gekoppeld.  In december van volgend jaar ten slotte legt het college van burgemeester en schepenen het meerjarenplan voor goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het bestuursakkoord kan je hieronder downloaden.