Mol

Onderzoek naar historische bodemverontreiniging op sportsite Donk

Milieuonderzoeksbureau ABO voert in opdracht van het gemeentebestuur van Mol een oriënterend bodemonderzoek uit op de volledige sportsite in Donk. Het loopt in nauwe samenwerking met de aanwezige clubs KFC Mol, Donk Sport, Hockeyclub Inter Mol, Petanqueclub Okra en de Molse Ruiterclub. Het bodemonderzoek volgt uit de Vlaamse doelstellingen om tegen 2036 voor alle historische bodemverontreiniging ten minste de sanering op te starten. De percelen van de sportterreinen in Donk staan aangeduid als ‘risicogronden’. Meer dan 50 jaar geleden werd een vijver op het terrein gebruikt als stortplaats voor asbest en huishoudelijk afval. De resultaten van het oriënterend bodemonderzoek bepalen het verdere verloop van het project.

Als eigenaar blijft het gemeentebestuur verantwoordelijk voor de vermoedelijk aanwezige historische bodemverontreiniging. In 2018 stelde het gemeentebestuur een volledige inventaris op van alle gemeentelijke gronden met een potentieel risico op historische bodemverontreiniging. De sportvelden in Donk zijn daarbij aangeduid als risicogrond. In een ver verleden lag op deze terreinen een voormalige zandput. Deze werd in de jaren ’60 van de vorige eeuw gebruikt als stortplaats voor asbest en huishoudelijk afval. Op dat moment was de site nog privé-eigendom. In een latere fase (begin jaren ’70 en ’80) werd alles afgedekt en stapsgewijs omgevormd tot de huidige sportsite. In deze fase was het gemeentebestuur eigenaar geworden.

Mol selecteerde de sportsite in Donk als eerste historische erfenis om aan te pakken. De beginstap in dit proces is het laten uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek. Met behulp van 9 boorpunten, 9 peilbuizen en 40 sleuven (50 centimeter breed, 2 meter lang, tot 70 centimeter diep) gaat studiebureau ABO na of er effectief sprake is van historische bodemverontreiniging. Deze meetpunten worden strategisch verspreid over de site. Dankzij deze aanpak krijgt men een correcte indicatie van de precieze ligging en de gevolgen van een eventuele bodemverontreiniging.

Wanneer het oriënterend bodemonderzoek een ernstige bodemverontreiniging aan het licht brengt, dan volgt in een tweede fase een beschrijvend bodemonderzoek. Dit onderzoek brengt heel gedetailleerd de aanwezige verontreiniging in kaart. Op basis van dit rapport kan een mogelijk saneringsproject worden uitgewerkt om de vervuiling aan te pakken. Hier worden de aangewezen saneringstechnieken bepaald. Voor de uitvoering van saneringsprojecten geldt een wettelijke procedure, gekoppeld aan een openbaar onderzoek voor maximale transparantie.

Het projecht heeft een impact op de werking van de aanwezige sportclubs. Daarom verloopt elke stap in nauwe samenspraak met de verschillende clubbesturen. Binnen een coördinatiegroep met delegaties van de vijf clubs, het gemeentebestuur en het onderzoeksbureau vindt op frequente basis overleg plaats en worden de praktische afspraken gemaakt voor elke fase.

Het oriënterend bodemonderzoek wordt dit voorjaar uitgevoerd na het voetbal- en hockeyseizoen. De impact op de terreinen blijft vrij beperkt, alles is netjes hersteld tegen de start van het nieuwe seizoen. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, volgt al dan niet een beschrijvend bodemonderzoek. Dit brengt de eventuele verontreiniging gedetailleerder in kaart. Ook de eventuele timing hiervan zal vooraf met de clubs worden besproken. Datzelfde geldt voor een eventuele (gefaseerde) sanering. In elk geval engageert het gemeentebestuur zich tot volledige bijstand en ondersteuning in elke fase, waarbij we de gevolgen voor de clubs en de leden maximaal beperken.

Het gemeentebestuur stelt in nauwe samenspraak met experts dat van paniek absoluut geen sprake mag zijn. Sporten op de site is en blijft veilig, zonder risico voor de gezondheid. Met het oog op de lange termijn draagt Mol als grondeigenaar evenwel de morele en wettelijke verantwoordelijkheid om deze historische vervuiling aan te pakken. Het gemeentebestuur is vastberaden om stapsgewijs en in alle transparantie het nodige te doen.