Geel

Geel ontvangt subsidie ‘Natte natuur’ voor natuurgebied De Zegge

Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir trekt 71.250 euro uit om de verdroging in natuurgebied De Zegge in Geel aan te pakken. Met dit bedrag kan me vijf hectare rietland herstellen.

Natuurreservaat De Zegge, gelegen op Ten Aard, maakt deel uit van het Europees Natura 2000-netwerk. Natura 2000 verzekert de toekomst van Europa’s meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden. Vroeger werd in De Zegge turf ontgonnen voor brandstof. Toen dit stopte, is het oorspronkelijke natte rietlandschap stilaan ingenomen door veel elzen en wilgen.

Deze bomen en struiken verdampen veel vocht uit de bodem, wat leidt tot een verdroging van de natuur en het verdwijnen van het leefgebied van enkele zeldzame planten- en diersoorten. Deze oorspronkelijke natte rietlandvegetaties zijn het leefgebied van meerdere in Vlaanderen ernstig bedreigde planten zoals kleinste egelskop, moerasvaren, moeraswederik of vogels zoals roerdomp en bruine kiekendief. Dit zijn ook de diersoorten die De Zegge in stand houden.

Met de subsidie ‘natte natuur’ zal een zone van ongeveer vijf hectare worden hersteld tot de oorspronkelijke rietlandvegetatie, met herstel van het veenvormend proces tot gevolg, waardoor water beter wordt vastgehouden en extra CO², zeg maar bodemkoolstof, wordt opgeslagen in de bodem. Bovendien wordt op deze manier gewerkt aan de uitbreiding van het leefgebied van diersoorten zoals de roerdomp en de bruine kiekendief.

Deze herstellingswerkzaamheden zijn gepland in de periode augustus-oktober volgend jaar. De aanwezige houtopslag wordt verwijderd en versnipperd. Het terrein wordt ontdaan van stronken. De uitgestoken humusrijke bovenlaag, afkomstig van de vrijgemaakte zones, zal gebruikt worden om het oorspronkelijke dijkenpatroon, van de vroegere turfontginning, terug zichtbaar maken.

Door deze ingreep verbetert niet alleen de toestand van het gedeelte waarin er gewerkt wordt, ook de omliggende zone (totale oppervlakte 10 ha) wordt gunstig beïnvloed door deze ingreep.