Geel

Provincie kiest voor noordelijke verbindingsroute

Na een lange periode van publieke bevragingen, adviezen en studies, hakte de Provincie Antwerpen de knoop door, wat betreft de aanleg van de zogenaamde Regionale Ontsluiting Geel. Deze verbindingsweg tussen de Ring en de Retieseweg moet doorgaand en zwaar verkeer door het centrum van Geel weren.

In 2021 werden 7 mogelijke tracés voorgesteld, die allen onderzocht werden. Uiteindelijk werden 2 noordelijke routes weerhouden – G1 en G2 – beiden in de omgeving van de Fitellaersdijk en de Katersberg. De impact op bestaande woningen, inpassing in bestaande structuren en de realisatiemogelijkheden liggen aan de basis van de keuze.

Wanneer de verbindingsweg effectief zal worden aangelegd is nog niet duidelijk. Een van de volgende stappen is het gedetailleerd uitwerken van de 2 mogelijke tracés op perceelsniveau. Er volgt ook nog een openbaar onderzoek.