Geel

Provincieraad keurde ontwerp-PRUP Regionale ontsluiting Geel bis goed

Het doorgaande (vracht)verkeer uit het centrum van Geel halen door het om te leiden naar de ring rond Geel. Zo wil de provincie Antwerpen de verkeersleefbaarheid en de leefkwaliteit in de Geelse kern verbeteren. Met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Regionale ontsluiting Geel bis maakt ze de aanleg van een nieuwe weg mogelijk.

Er rijdt heel wat doorgaand (vracht)verkeer door het centrum van Geel. Om dat op te lossen, moet de ring rond Geel gedeeltelijk doorgetrokken worden tot aan de Retieseweg (N118). Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening verduidelijkt de aanpak: “Zo’n nieuwe weg inplannen in een stedelijke omgeving is geen sinecure dus we hebben een grondig onderzoek uitgevoerd en bij verschillende instanties en de lokale bevolking advies ingewonnen. Zo gingen we in de zomer van 2018 van start met een online enquête gevolgd door twee dialoogmarkten. Einde 2019 was de startnota voor het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis klaar en kon iedereen er zijn mening over geven tijdens de publieke raadpleging.”

De provincie Antwerpen, de stad Geel, enkele Vlaamse adviesinstanties en onafhankelijke milieuexperten gingen daarmee aan de slag om te komen tot zeven mogelijke locaties voor de nieuwe weg. “We onderzochten welke effecten elke locatie zou hebben op zaken als mobiliteit, biodiversiteit, lucht, water, geluid, mens en omgeving. De conclusies liggen aan de basis van de keuze voor de zone tussen Fittelaarsdijk-Binnenblok en Katersberg” gaat Luk Lemmens verder. “In het ontwerp-PRUP hebben we dat samen met de stad Geel en het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verder uitgewerkt. Het PRUP legt de voorkeurslocatie vast en bepaalt de randvoorwaarden om de hinder op mens en milieu te beperken.

De provincieraad keurde donderdag dat ontwerp-PRUP goed. We nodigen iedereen uit om er zijn mening over te geven tijdens het openbaar onderzoek dat we voor de goede orde tegen het einde van de zomervakantie opstarten. Pas als er een definitief PRUP is, kan AWV het exacte tracé vastleggen, een vergunning aanvragen en de weg aanleggen.”

Tijdens het openbaar onderzoek, van vrijdag 18 augustus tot en met dinsdag 17 oktober 2023, kan iedereen het ontwerp-PRUP Regionale ontsluiting Geel bis inkijken en erop reageren. Ook de wettelijk bepaalde adviesinstanties bekijken het een laatste keer en bezorgen hun advies. De provincie Antwerpen bekijkt alle adviezen en reacties grondig en past het ontwerp, indien nodig, aan. Zo komt ze tot een definitief PRUP.