Geel

Geels stadsbestuur legt advies Gecoro en AGM naast zich neer over ontwerpplan ‘Regionale ontsluiting Geel bis’

Momenteel rijden vrachtwagens langsheen Gasthuisstraat en Sint-Dimpnaplein

In het kader van het ontwerp provinciaal uitvoeringsplan ‘Regionale Ontsluiting Geel bis’ plant het stadsbestuur donderdag 28 september een positief advies uit te brengen. Met een nieuwe verbindingsweg hoopt men vooral een oplossing te bieden voor het doorrijdende vrachtverkeer op Sint-Dimpna. Het stadsbestuur won een advies in van de Geelse Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) en de Adviesraad Gemeentelijke Mobiliteit (AGM), die besloten samen een advies uit te brengen. Deze gezamenlijke vergadering gaf een negatief advies omwille van drie redenen. Een advies dat het stadsbestuur naast zich neer wil leggen.

De voornaamste bekommernis van AGM en GECORO is dat er een totaalplan voor de lange termijn ontbreekt. Daarom adviseert men om eerst de meer prioritaire maatregelen door te voeren en om vervolgens daar de effecten van te evalueren, vooraleer de nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen. Men beschouwt volgende vijf acties als prioritair: een evaluatie van de positieve effecten van de N19g sinds haar realisatie; de opmaak en implementatie van een circulatieplan voor het stadscentrum met een lussensysteem dat doorgaand verkeer onmogelijk maakt en afleidt naar de R14; de heraanleg van de gasthuisstraat met vrij liggende fietspaden en een snelheidsbeperking van 30 km/u; een permanente tonnagebeperking op de Gasthuisstraat en de Retieseweg; en het voorzien van ongelijkvloerse kruisingen met de R14 zodat de huidige oververzadiging van de R14 vermindert en de efficiëntie van de ring en de veiligheid voor fietsers maximaal is.

Ten tweede dient volgens AGM en GECORO het bestemmingsverkeer naar de bedrijvenzones in Retie, Dessel en Arendonk evenwichtiger gespreid te worden, zodat alle lasten niet door Geel gedragen moeten worden. Hierbij denkt men aan het verhogen van de capaciteit van de ring rond Retie, het tolvrij maken van een stuk van de E34 en het verbeteren van het op- en afrittencomplex van de E34 in Zevendonk. AGM en GECORO adviseren om dit onderzoek eerst uit te voeren alvorens over te gaan tot realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg.
Tot slot drong de vergadering ook aan op sterkere compensatiemaatregelen voor het verlies aan woonkwaliteit, open ruimte en evidente fietsverbindingen.

Het stadsbestuur beroept zich voor haar positieve advies op het ontwerp PRUP echter op een positief advies van de diensten Stadsontwikkeling en Mobiliteit. Die diensten gaven een positief advies onder drie voorwaarden.
Vooreerst moet er voldoende aandacht gegeven worden aan flankerende maatregelen, in het bijzonder ter hoogte van de R14 en N19 Antwerpseweg, om een vlotte verkeersdoorstroming te verzekeren. Daarnaast moeten er volgens de stadsdiensten ongelijkvloerse fietsverbindingen voorzien worden ter hoogte van de kruispunten met de Dr.-Van de Perrestraat en de Retieseweg om een vlotte doorstroming en de veiligheid van het fietsverkeer te garanderen. Tot slot waarschuwen zij dat het provinciebestuur oog moet hebben voor het al dan niet aansluiten van de Zandhoefstraat en Holven op de nieuwe wegverbinding. Bij de motivatie van haar positieve advies neemt het stadsbestuur de motivatie van haar stadsdiensten nagenoeg volledig over, zonder oog te hebben voor de negatieve bemerkingen van de GECORO en AGM.

Zowel De Brugpartij als PVDA roepen hun achterban op om bezwaar aan te tekenen tegen de huidige plannen in het PRUP ‘Regionale Ontsluiting Geel bis’. Beide partijen bieden een lijst met bezwaren aan tegen de nieuwe ontsluitingsweg. Volgens beide partijen valt het probleem van het doorrijdende vrachtverkeer op Sint-Dimpna op te lossen zonder een nieuwe weg aan te leggen. Daarnaast zal er volgens de twee oppositiepartijen een negatief effect zijn op mens en milieu en is het project gesteund op een achterhaalde visie op ruimtelijke ordening. Hun bezwaren leunen vaak dicht aan bij de opmerkingen van de Geelse GECORO en AGM.

© Sander Verwerft